Αρχική

Το Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Ε.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2007 και διευθύνεται από τον Επίκουρο Καθηγητή Παντελή Αγγελίδη.
Το ΕΑΔΑ αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους, την ανάπτυξη πειραματικών δικτύων αισθητήρων βασισμένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλά και συνεργατικών πειραματικών δικτύων, τη δημιουργία σχετικού αλγοριθμικού λογισμικού και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωργιας ακριβείας, παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.

Το Εργαστήριο έχει σχεδιάσει αλγορίθμους πολυεπίπεδων πρωτοκόλλων για ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και βελτιστοποίησης της απόδοσης και πρωτοκόλλων συνεργατικών δικτύων.